[1]
R. Patel and Bhumika Maheriya, “Medical device vigilance system”, Int J Drug Reg Affairs, vol. 9, no. 3, pp. 1-8, Sep. 2021.